Kursplan för läsåret 2002/2003
ELEKTROMAGNETISK VÅGUTBREDNINGETE071
Electromagnetic Wave Propagation

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: E4, F4. Kursansvarig: Prof Gerhard Kristensson, Gerhard.Kristensson@teorel.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Elektromagnetisk fältteori för E eller F. Prestationsbedömning: För betyget 3 krävs slutförda och godkända projektarbeten. För högre betyg krävs enskild tentamen. Webbsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/vagutbredning.

Mål
Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i de grundläggande principerna för elektromagnetisk vågutbredning i linjära kontinuerliga medier.

Innehåll
Repetition av Maxwells fältekvationer och randvillkor. Konstitutiva relationer och olika modeller. Energisamband. Tidsharmoniska fält. Plana vågor, polarisation. Vågutbredning i komplexa material (isotropa, anisotropa, gyrotropa, bi-isotropa). Reflektion och transmission. Strålknippen och paraxiala approximationen. Vågutbredning i inhomogena material.

Litteratur
Kristensson, G: Elektromagnetisk vågutbredning, Studentlitteratur.