Kursplan för läsåret 2002/2003
ELEKTROMAGNETISK FÄLTTEORI FÖR FETE051
Electromagnetic Fields

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: F2. Kursansvarig: Professor Anders Karlsson, Anders.Karlsson@es.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Matematik, grundkurs. Vektoranalys. Prestationsbedömning: Skriftligt prov (5 timmar). Webbsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/elmagf.

Mål
Syftet med kursen är att ge teknologen:

Innehåll
Teorin för hur elektrostatiska fält byggs upp med Coulombs lag som utgångspunkt. Magnetostatistiken behandlas på ett likartat sätt utgående från Biot-Savarts lag. Tidsberoende inkluderas i två steg, via induktionslagen och senare via Maxwells fältekvationer. Kursen avslutas med några tillämpningsfall: plana vågor, strålningsfält från antenner med givna strömmar, vågor på enkla vågledarstrukturer. Elstatik: Elektriska fält i vakuum och i materiella media. Kondensatorer. Allmänna ledarsystem. Fältenergi. Maxwells spänningar och kraftberäkningar. Randvärdesproblem, speglings- och ansatsmetoder. Strömtäthetsfält. Magnetostatik: Biot-Savarts lag. Vektorpotential. Magnetiskt flöde. Magnetisering. Materialegenskaper. Magnetiska kretsar. Fältenergi och magnetiska krafter. Självinduktans och ömsesidig induktans. Tidsberoende fält: Induktionslagen. Virvelströmmar. Maxwells fältekvationer. Plana vågor. Retarderade potentialer. Strålningsfält från givna strömfördelningar. Poyntings vektor, energi och effekt. Vågor på dubbelledningar.

Litteratur
Sadiku: Elements of Electromagnetics, Oxford Univ Press.
Lundin, R.: Exempelsamling, Elektromagnetisk fältteori del 1 och del 2, LTH.