Kursplan för läsåret 2002/2003
PRODUKTUTVECKLING INOM DATOROMRÅDETEIT140
Product Development in the Computer Area

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4. Kursansvarig: Professor Lars Philipson. Rekommenderade förkunskaper: EIT020 Digitalteknik, ETI070 Datorteknik. Prestationsbedömning: För betyget 3 krävs närvaro vid minst 11 lektioner, deltagande vid 3 handledningstillfällen och vitsordat aktivt deltagande i arbetet med inlämningsuppgiften. För betygen 4 och 5 krävs deltagande vid 3 handledningstillfällen, vitsordat aktivt deltagande i arbetet med inlämningsuppgiften samt skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.it.lth.se/KDS.

Mål
Samverkan mellan olika delar, såsom elektronik, programvara, mekanik, formgivning, och användarinteraktion ställer stora krav vid utveckling av produkter med högt teknikinnehåll i form av mikroelektronik, telekommunikation och programvara. Kursen syftar till att ge en förståelse för hur man hanterar allt detta vid utveckling av en ny produkt samt en inblick i effektiv projektmetodik.

Innehåll
Konstruktion av system beskrivna ovan. Dessutom behandlas den metodik för konstruktion av prestandakritiska system som utvecklats inom institutionen. Den viktigaste delen av metoden bygger på att effektivt utnyttja en svit av systemmodeller som konstruktören bygger upp under projektets gång. En viktig utgångspunkt är att konstruktören fritt ska kunna blanda standardkretsar, specialkretsar och programvara. Användning av effektiva verktyg för utveckling och verifiering av funktionella modeller utgör en stor del av konstruktionsarbetet. De fyra sista veckorna ägnas åt projektmetodik och projektledning. Som en tillämpningsuppgift ingår planering av ett projekt som skall kunna genomföras senare under året.

Litteratur
Stenciler (ges ut av institutionen).