Kursplan för läsåret 2002/2003
INFORMATIONSÖVERFÖRINGEIT100
Information Transmission

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: C1. Kursansvarig: Professor Rolf Johannesson, Rolf.Johannesson@it.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: FMA410/0197 Matematik, endimensionell analys. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 timmar) av problemlösningstyp. Webbsida: http://www.it.lth.se/Informationsoverforing.

Mål
Kursen introducerar idéer från modern telekommunikationsteknologi. Målen är att besvara några fundamentala frågor: Vilka sorters information behöver överföras? Hur mäter vi dem? Hur kan de överföras eller lagras? Vilken är fördelen med digital kommunikation? Hur fungerar kommunikationsnät? Vilka lagar styr informationsöverföring?
Kursen förbereder studenterna inför deras val av bredd och fördjupningskurser.
Färdighetsmål: Studenterna skall kunna avgöra problemens svårighetsgrad i relation till den egna kunskapsnivån. De ska också kunna inhämta den kunskap som de upptäcker att de saknar.
Kunskapsmål: Kursen ska ge studenterna ett så pass stort professionellt självförtroende att de kan, på egen hand, identifiera och formulera problem och fatta beslut inom områdena informationsöverföring och digital kommunikation Studenterna ska få en överblick över grundläggande problem och lösningar inom området, liksom en förmåga att kunna analysera och beskriva system för informationsöverföring med låg eller medellåg komplexitet.

Innehåll

Kopplingar till andra kurser: Inhämtade matematikkunskaper kommer att tillämpas i kursen. De teknologer som önskar fördjupade kunskaper inom olika delområden hänvisas till institutionens valfria kurser inom informationsteori/telekommunikationsområdena.

Litteratur
Anderson, J, B, Johannesson, R: Understanding Information Transmission, Class notes.