Kursplan för läsåret 2002/2003
DATORARKITEKTUREIT090
Computer Architecture

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: D3, E3, F3. Kursansvarig: Universitetslektor Anders Ardö. Förkunskapskrav: EIT070 Datorteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.it.lth.se/dark. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål
Det övergripande målet med kursen är att ge en introduktion till hur ett datorsystem fungerar på hårdvarunivå. Efter genomgången kurs skall deltagarna ha:

Innehåll
Kursen ger en beskrivning av hur olika enheter i ett datorsystem fungerar och är uppbyggda. Bland annat beskrivs funktion och uppbyggnad hos RISC-processorer baserade på pipelining, olika problem som detta medför, samt olika hårdvaru- och programvarumässiga lösningar på dessa problem. Vidare beskrivs konstruktion och funktion hos cacheminnen, virtuella minnen och andra systemkomponenter. Kursen belyser även alternativa konstruktionsprinciper för att skapa en grundläggande förståelse för uppbyggnaden och prestanda för moderna datorarkitekturer. Ett viktigt inslag i kursen är de metoder vi använder för att kvantitativt utvärdera prestandan hos olika konstruktionsalternativ.

Litteratur
Hennesy, J L, Patterson, D A: Computer Architecture - A Quantitative Approach, 2nd edition, Morgan Kaufmann Publishers Inc.
Möjligt byte till annan litteratur