Kursplan för läsåret 2002/2003
ELENERGITEKNIKEIE601
Applications of Electric Energy

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IE2. Kursansvarig: Anders Askman, anders.askman@hbg.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: ETE601/602 Krets- och mätteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkänd laborationskurs. Obligatoriskt deltagande i studiebesök.

Mål
Kursen ger
· Orientering om produktion och distribution av elenergi.
· Kunskap om allmän uppbyggnad av låg- och högspänningsanläggningar och föreskrifter.
· Kunskap om elmaskiner.
· Kunskap om elkraftelektronik.

Innehåll
· Allmänna eltekniska grunder om trefassystem, mätning av ström, spänning, effekt och energi.
· Elproduktion i fossileldade kraftverk, vattenkraftverk, kärnkraftverk, vindkraftverk, solpaneler, biogaskraftverk.
· Energilagring i ackumulatorer, energiomvandling genom bränsleceller.
· Miljöaspekter på kraftproduktion: geodetisk påverkan genom dammbyggen, luftburna utsläpp av miljöpåverkande gaser, spillvärme etc.
· Elkraftdistribution.
· Energihushållning, spillvärmenyttjande.
· Elenergitaxor för hushåll och industri, skatter.

Litteratur
Alfredsson, A: Elkraft, Liber ISBN 91-47-01549-7.
Askman, A: El som energi, (kompendium).