Kursplan för läsåret 2002/2003
ELMASKINKONSTRUKTIONEIE050
Design of Electrical Machines

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: E4. Kursansvarig: Professor Mats Alaküla. Förkunskapskrav: EIE010 Elmaskinsystem. Rekommenderade förkunskaper: EIE041 Styrning av elektriska drivsystem, EIE023 Kraftelektronik. Prestationsbedömning: Godkänd projektuppgift och skriftlig och muntlig rapport ger betyget tre. För högre betyg krävs skriftlig tentamen av problemlösningstyp. Webbsida: http://www.iea.lth.se. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål
Kursen syftar till att ge grundläggande kännedom om elmaskinkonstruktion med avancerade material och både 2D och 3D flödesgeometrier. I projektuppgiften används FEMbaserade beräkningsprogram för elmaskinkonstruktion.

Innehåll
Föreläsningar: Lindningar, strömbeläggning, momentbildning och förluster. Optimering, momentkvalitet, reluktansnätmodeller, FEM-analys.
Projektuppgift: Konstruktion av elmaskin med användning av FEMbaserade beräkningsprogram.

Litteratur
Kompendium i elmaskinkonstruktion, IEA, LTH.