Kursplan för läsåret 2002/2003
STYRNING AV ELEKTRISKA DRIVSYSTEMEIE041
Electric Drive Control

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: E4, M4. Kursansvarig: Professor Mats Alaküla. Rekommenderade förkunskaper: EIE010 Elmaskinsystem och FRT010 Reglerteknik AK. Prestationsbedömning: Skriftlig examen, 5 timmar. Webbsida: http://www.iea.lth.se/courses. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål
Målet för kursen är att ge en grundlig förståelse för elektriska drivsystem beträffande kraftelektronik, motortyper samt reglerstrategier. Olika en- och trefas-omvandlartopologier tas upp, tillsammans med tillhörande modulationsstrategier for reglering av ström, flöde eller spänning. Dynamiska modeller för de i industrin mest förekommande elektriska maskinerna behandlas med vektormetoder. Praktiska metoder för att implementera reglering av moment, flöde, varvtal och position i drivsystem tas upp.
Kursen har relevans för en hållbar utveckling: Ungefär en tredjedel av all producerad energi i I-länderna omvandlas till elektrisk energi, och två tredjedelar av denna blir åter omvandlad till mekanisk energi i elektriska drivsystem. Denna kurs förklarar omvandlingsprocesserna och de metoder som kan användas för att utföra energiomvandlingen med minimala förluster.

Innehåll
Föreläsningar och övningar: En och trefas själv- och nätkommuterade omvandlare. Modulationsstrategier, t. ex. pulsbredds- och vektormodulation. Metoder för spännings- och strömreglering med betoning på algoritmer för prediktiv dead-beat-reglering. Dynamiska vektormodeller för synkron-, permanentmagnet-, asynkron- och likströmsmaskiner. Aktiv filtrering.
Laborationer: 1. Strömreglering av högtalare/likströmsmaskin. 2. Reglering av aktiv och reaktiv effekt mot ett trefasnät med vektorreglering av en självkommuterad trefasomvandlare. 3. Moment- och varvtalsreglering av en asynkronmaskin med vektormetoder.

Litteratur
Alaküla, M: Power Electronic Control, IEA, LTH 2001.