Kursplan för läsåret 2002/2003
DATORBASERADE MÄTSYSTEMEEM070
Computerised Measurement Systems

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E3, F4. Kursansvarig: Forskarassistent Tomas Jansson, Tomas.Jansson@elmat.lth.se. Förkunskapskrav: Grundkurs i mätteknik eller motsvarande. Prestationsbedömning: Godkända laborationer samt godkänd projektredovisning = betyg 3. Överbetyg kan erhållas vid tentamen (4 tim). Webbsida: http://www.elmat.lth.se/Utbildning/Datorbas-matsystem/datorbas-matsystem.html. Övrigt: Deltagarantalet är begränsat till 32 personer. Urvalsgrunder: 1. Antal poäng som uppnåtts i institutionens andra kurser. 2. Inriktningen av påbörjat examensarbete. 3. Antal poäng som återstår till examen.

Mål
Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande kunskaper om uppbyggnad av moderna datorbaserade mätsystem. I kursen ges en översikt över instrumenteringsbussar samt tillgänglig hård- respektive mjukvara. Projektarbetet skall ge praktisk erfarenhet i att konstruera ett mätsystem baserat på de komponenter som gås igenom i kursen.

Innehåll
Seriell och parallell kommunikation. IEEE-488 (GPIB), VXI. Fältbussar. Datainsamlingskort. Givaranpassning. Standardisering. Systemuppbyggnad. Mjukvara för mätsystemstyrning. LabWindows, LabView, HPVEE. Koppling till matematikmjukvara. Användargränssnitt.

Litteratur
Kompendium med utdrag av manualer.