Kursplan för läsåret 2002/2003
MÄTTEKNIKEEM023
Electrical Measurements

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Valfri för: D3. Kursansvarig: Johan Nilsson. Förkunskapskrav: ETI190 eller ETI195/ETI196 Elektronik. Prestationsbedömning: Kontinuerlig examination i samband med laborationerna. Webbsida: http://www.elmat.lth.se/Utbildning/utbildn.html. Övrigt: Kontinuerlig examination i samband med laborationerna.

Mål
Mätteknik kommer in inom i princip alla verksamhetsområden för en civilingenjör. Det kan t ex röra sig om detaljerade studier av signaler från nervceller i hjärnan, detektering av ljus i optiska fiber eller övervakning av tillverkningen i en processindustri. Framtagning av nya mätmetoder och givare sker i en allt snabbare takt där utvecklingen inom inte minst mikrosystemteknik-området spelar en stor roll.

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Attitydmål
Studenterna ska tränas i att kritiskt bedöma mätresultat för att minimera risken för mätfel och feltolkning.

Innehåll
Grundläggande mättekniska begrepp som belastning på mätobjekt, inverkan av störningar, osäkerhet i mätningar och kalibrering. Analoga och digitala oscilloskop, multimetern, impedansmätning med brygg- och spänning/ström-metoder, tid- och frekvensmätning med universalräknare, mätning av frekvensspektra med spektrum- och FFT-analysator (FFT-Fast Fourier Transform).

Litteratur
Carlsson, Johansson: Modern elektronisk mätteknik. Liber. Labkompendium.