Kursplan för läsåret 2002/2003
MÄT- OCH INSTRUMENTERINGSTEKNIK FÖR E OCH DEEM022
Electrical Measurements and Instrumentation

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: D4, E3. Kursansvarig: Universitetslektor Johan Nilsson, Johan.Nilsson@elmat.lth.se, Professor Thomas Laurell, Thomas.Laurell@elmat.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Fysik för E eller D samt grundläggande kunskaper i kretsteori och tillämpad elektronik då det gäller elektroniska baskomponenter. Prestationsbedömning: Kontinuerlig examination i samband med laborationerna. Webbsida: http://www.elmat.lth.se.

Mål
Syftet med kursen är att ge studenterna en översikt över de viktigaste analoga och digitala metoderna för mätning av elektriska storheter. Efter kursen bör studenten kunna välja instrumentering för en given mätuppgift samt utföra enklare mätningar.

Innehåll
Analoga och digitala oscilloskop, uppbyggnad och användning. Prober. Digitala och analoga instrument för mätning av spänning, ström, tid, frekvens, impedans, effekt och energi. Spektralanalys. Magnetiska mätningar. Datorstyrning av instrument, framför allt baserad på GP-IB. Störningar, skärmning och jordning. Mätvärdesanalys.

Litteratur
Carlsson-Johansson: Modern elektronisk mätteknik. (Liber 1997) Laborationskompendium.