Kursplan för läsåret 2002/2003
DATORSYSTEMKONSTRUKTIONEDT081
Computer System Project

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: D4, E4. Kursansvarig: Professor Lars Philipson. Förkunskapskrav: EDT050 VLSI-arkitektur eller minst två av följande kurser: EDT030 Datorarkitektur, EDT072 Konstruktionsmetodik för datorsystem, EDI021/022 Digitala projekt, ETS032 Programvaruutveckling för stora system, FRT031 Realtidssystem, EDA050 Operativsystem, EDA040 Realtidsprogrammering, EDA200 Översättarteknik, EDA331 Industrirelaterad programmering. Prestationsbedömning: För betyget Godkänd krävs aktiv medverkan i projektet. Webbsida: http://www.it.lth.se/DSK. Övrigt: Deltagarantalet är begränsat, 25 st. Urvalsgrund: Antal poäng uppnådda på följande kurser: EIT070 Datorteknik eller motsv., EDT030 Datorarkitektur, EDT072 Produktutveckling inom datorområdet, EDI021/022 Digitala projekt, EDT050 VLSI-arkitektur, EDA030 Objektorienterad programmering, ETS032 Programvaruutveckling för stora system, FRT031 Realtidssystem.

Mål
Syftet med kursen är att eleverna genom att angripa ett stort konstruktionsproblem från grunden bli tvungna att förstå och bemästra alla de avvägningar, bland annat mellan hårdvara och programvara, som måste göras för att uppnå givna prestanda. Genom att tillämpa en strikt projektmetodik ger kursen dessutom träning i att arbeta på ett sätt som mycket liknar produktutveckling i industrin.

Innehåll
När kursen startar finns en projektplan som presenterar uppgiften och ger en teknisk ansats samt en projektorganisation och ett stort antal resultatinriktade etappmål. En projektledare utses inom kursen med uppgift att samordna arbetet. Vid regelbundna projektmöten avrapporteras alla delresultat och viktiga konstruktionsbeslut förankras. En stor del av konstruktionsarbetet består i att utveckla ett antal modeller av det slutliga systemet.

Litteratur
Det mesta av den information som behövs finns på Internet och en del tillhandahålls av institutionen.