Kursplan för läsåret 2002/2003
DATANÄTEDI061
Data Networks

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4. Kursansvarig: Universitetslektor Mats Cedervall. Rekommenderade förkunskaper: EDI030 Informationsteori. Prestationsbedömning: Tentamen (5 tim) är skriftlig och av problemlösningstyp. Kursen innehåller frivilliga hemuppgifter som kan ge bonuspoäng på tentamen. Som ett alternativ erbjuds möjligheten till muntlig tentamen. Webbsida: http://www.it.lth.se/DataNetworks.

Mål
Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om de viktiga multipel-accesskanalerna.

Innehåll
Fleranvändarkommunikation handlar om att överföra information från flera källor till flera mottagare. Återigen var det Shannon som grundade ett nytt område då han introducerade tvåvägskanalen som en modell för två människor som kommunicerar med varandra - en dialog.
Datanät: Felkontroll, återsändningsstrategier (ARQ), distribution av routing information och flödeskontroll.
Kollisionskanalen: Slotted multiple access (Aloha), kollisionsupplösningsalgoritmer (CRA), trädalgoritmer och First-Come First-Serve, Carrier sensing, Multiaccess Reservations (Capetanakis, Tsybakov-Mikhailov, Massey), 0.4878-algoritmen.

Litteratur
Bertsekas, D P, Gallager, R G: Data Networks, Prentice Hall, 1992. Kursstenciler.