Kursplan för läsåret 2002/2003
PROGRAMMERING MED PROCESSUPPFÖLJNINGEDA680
Computer Programming with Process Monitoring

Antal poäng: 6. Betygskala: UG. Kursansvarig: Universitetslektor Jan Bohman, Jan.Bohman@cs.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska kursmomenten fullgjorts. Webbsida: http://www.cs.lth.se. Övrigt: Tre obligatoriska individuella inlämningsuppgifter, en obligatorisk kontrollskrivning. Kursen består av delkurserna Programmering i Java och Processuppföljning.

Mål
Kursen

Ger kunskap om metoder för analys av problem inom olika områden, speciellt för lösning med hjälp av dator.

Lägger grunden för ingenjörsmässig programvaruutveckling genom individuell uppföljning av tid och producerat resultat.

Ger en introduktion till objektorienterad programmering och viktiga begrepp såsom objekt, klasser och ärvning.

Ger kunskaper om grundläggande program- och datastrukturer samt färdigheter i användning av programspråket Java.

Ger färdigheter i datainsamling och uppföljning av tid, fel och produktstorlek.

Innehåll
Om program som modeller av verkligheten. Objekt, operationer, klasser och metoder. Grundläggande programkonstruktioner. Algoritmkonstruktion. Datastrukturer: vektorer och listor. Ärvning. Objektorienterad systemutveckling. Strängklasser. Grafiska användargränssnitt.
Att mäta och följa upp tid. Att bokföra och följa upp fel. Produktplanering och tidplanering. Kodgranskningar.

Litteratur
Holm P.: Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur, 1999. ISBN 91-44-01145-8.
Humphrey W.S.: Introduction to the Personal Software Process. Addison-Wesley, 1997. ISBN 0-201-54809-7.


Programmering med processuppföljning / Programmering i Java0198

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IPV1.

Innehåll
Om program som modeller av verkligheten. Objekt, operationer, klasser och metoder. Grundläggande programkonstruktioner. Algoritmkonstruktion. Datastrukturer: vektorer och listor. Ärvning. Objektorienterad systemutveckling. Strängklasser. Grafiska användargränssnitt.


Programmering med processuppföljning / Processuppföljning0298

Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IPV1.

Innehåll
Att mäta och följa upp tid. Att bokföra och följa upp fel. Produktplanering och tidplanering. Kodgranskningar.