Kursplan för läsåret 2002/2003
OBJEKTORIENTERAD MODELLERING OCH DESIGNEDA665
Object-Oriented Modelling and Design

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IPV2. Kursansvarig: Universitetslektor Per Holm, Per.Holm@cs.lth.se. Förkunskapskrav: EDA616 Programmering i Java. Obligatoriska moment i EDA690 Algoritmer och datastrukturer fullgjorda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyget bestäms av betyget på den skriftliga tentamen och betyget på inlämningsuppgifterna. Webbsida: http://www.cs.lth.se. Övrigt: Obligatoriska moment: datorlaborationer och en inlämningsuppgift.

Mål
Kursen ger kunskap om objektorienterade metoder för utveckling av stora programsystem och träning i användning av sådana metoder. Därtill ger kursen utökade kunskaper om objektorienterad programmering.

Innehåll
Systemutvecklingens faser: analys, design och implementation. Vattenfallsmetoder och iterativa metoder. Historik. Design av grafiska användargränssnitt. CRC-kort. Modeller i objektorienterad systemutveckling: "use-case"-modell, statisk modell, dynamisk modell. Beskrivningsspråket UML. Designmönster. Översikt över objektorienterade programspråk. Moderna systemutvecklingsmetoder, t ex Extreme Programming.

Litteratur
Stevens, P with Pooley, R: Using UML: Software Engineering with Objects and Components, Addison-Wesley 2000.