Kursplan för läsåret 2002/2003
PROGRAMMERING I JAVAEDA617
Computer Programming in Java

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IMM1. Kursansvarig: Lärare vid LTH Ingenjörshögskolan. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska kursmomenten fullgjorts.

Mål
Kursen ger:

Innehåll
Om program som modeller av verkligheten. Objekt, operationer, klasser och metoder. Grundläggande programkonstruktioner. Algoritmkonstruktion. Datastrukturer: Vektorer och listor. Ärvning. Objektorienterad systemutveckling. Strängklasser. Grafiska användargränssnitt.

Litteratur
Meddelas senare.