Kursplan för läsåret 2002/2003
PROGRAMMERING I JAVAEDA616
Computer Programming in Java

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IDA1, IE1. Kursansvarig: Universitetslektor Jan Bohman, Jan.Bohman@cs.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska kursmomenten fullgjorts. Webbsida: http://www.cs.lth.se. Övrigt: Tre obligatoriska individuella inlämningsuppgifter, en obligatorisk kontrollskrivning.

Mål
Kursen ger

Innehåll
Om program som modeller av verkligheten. Objekt, operationer, klasser och metoder. Grundläggande programkonstruktioner. Algoritmkonstruktion. Datastrukturer: vektorer och listor. Ärvning. Objektorienterad systemutveckling. Strängklasser. Grafiska användargränssnitt.

Litteratur
Holm P: Objektorienterad programmering och Java, Studentlitteratur 1999. ISBN 91-44-01145-8.