Kursplan för läsåret 2002/2003
DATORVERKTYG OCH PROGRAMMERINGEDA601
Computer Tools and Programming

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IG1, IBY1, IP1. Kursansvarig: Anders Robertson, anders.robertson@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Betygsatta och icke betygssatta inlämningsuppgifter tillhörande varje kursavsnitt. Betyg: 3.0 till 6.0 i steg om 0.5. Som slutbetyg erhålles heltalsdelen av det viktade medelvärdet av delkurserna (dock högst 5). Alla delkurser ska vara godkända för erhållande av slutbetyg.

Mål
- Momentet Kommunikation syftar till att utveckla och förstärka studenternas förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt i sådana avseenden som hänger samman med deras fortsatta studier och deras kommande roller som ingenjörer.
- Momentet Programmering syftar till att ge grundläggande färdigheter i programmering (Delphi-Pascal). Dessutom avses skapa förståelse för byggteknisk/produktionsteknisk/geomatisk problemlösningsmetodik med hjälp av branschanknutna problemställningar.
- Momentet Word avser att förmedla kunskaper och färdigheter i att använda ett modernt ordbehandlingsprogram.
- Momentet Excel avser att förmedla kunskaper och färdigheter i att använda ett modernt kalkylprogram.
- Momentet PowerPoint avser att förmedla kunskaper och färdigheter i att använda ett modernt presentationsprogram.

Innehåll
Kommunikationsteknik:
- Informations- och litteratursökning
- Källkritik
- Skriftlig och muntlig framställning
- Disposition och opposition av uppsatser
- Framträdandeteknik - retorik
Programmering:
- Grunderna i programmeringsteknik
- Färdighetsträning i Delphi-Pascal programmering
- Träning i problemlösningsmetodik med hjälp av branschanknutna problemställningar
Word, Excel och PowerPoint:
- färdighetsträning kopplade till de olika momenten i Kommunikationsdelen ovan samt till de parallellgående kurserna Hus- och anläggningsbyggande - introduktion, Geomatik - introduktion och Produktionsteknik/logistik - introduktion.

Litteratur
Palm, L & Windahl, S (1996): Kommunikation - teorin i praktiken, Uppsala: Konsultförlaget 1989, ISBN 9170050120.
Övrig litteratur meddelas senare.