Kursplan för läsåret 2002/2003
PROGRAMMERINGEDA501
Programming, First Course

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: L2, M1, V2. Valfri för: W3. Kursansvarig: Studierektor, studierektor.tekn@cs.lth.se. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska kursmomenten har fullgjorts. Obligatoriska moment: övningar och laborationer 26 tim, två individuella inlämningsuppgifter. Webbsida: http://www.cs.lth.se. Övrigt: För K, L, M och V har denna kurs ersatt EDA500 Programmering.

Mål
Att ge träning i allmän problemlösning. Att ge färdigheter i grundläggande algoritmkonstruktion och strukturerad programmeringsteknik. Att ge en introduktion till objektorienterad programmering och viktiga begrepp såsom klasser och objekt. Därtill ge kunskaper om grundläggande program- och datastrukturer samt färdigheter i användning av programspråket Java.

Innehåll
Om program som modeller av verkligheten. Grundläggande programkonstruktioner i Java. Objekt och operationer, klasser och metoder. Grundläggande algoritmer och algoritmkonstruktion. Datastrukturer: vektorer/matriser. Ärvning. Objektorienterad programutveckling.

Litteratur
Holm P.: Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur, 1999.