Kursplan för läsåret 2002/2003
HELHETSBILD AV DATATEKNIKENEDA250
Computer Science and Engineering in Context

Antal poäng: 6. Betygskala: UG. Obligatorisk för: D1. Kursansvarig: Studierektor, Studierektor.tekn@cs.lth.se. Prestationsbedömning: För godkänt betyg fordras godkända laborationer i kursavsnittet Datorer och datoranvändning, närvaro vid gruppövningarna och godkända grupparbeten med skriftlig och muntlig presentation i kursavsnittet Presentation samt närvaro vid föreläsningarna i kursavsnittet Samhälle. Webbsida: http://www.cs.lth.se.

Mål
Kursen skall ge studenterna perspektiv på teknikens, särskilt datateknikens inverkan på människan och samhället. Dessutom skall studenterna få översikt och förståelse av datateknikens olika delområden och träning i att använda ingenjörsverktyg i form av datorer och datorprogram. Slutligen skall studenterna få språklig träning och träning i muntlig och skriftlig framställning.

Innehåll
Kursen har tre delar:

1. Datorer och datoranvändning: praktisk användning av datorer, operativsystem; datorhistorik, datorns konstruktion och funktion; maskinnära programmering; ordbehandling med LaTeX; Internet och WWW; introduktion till Matlab.

2. Presentation: grundläggande informations- och litteratursökning; skriftlig och muntlig presentation; fack- och populärvetenskaplig rapportskrivning; elektronisk publicering; användning av moderna bibliotek och databaser. Den praktiska träningen i skrivning av tekniska rapporter fås i kursen Programmering för D.

3. Samhälle: lag och rätt (lagar och förordningar, lagstiftning, datalagen, Internetlagar, ...); etik (ingenjörskodex, ingenjörens ansvar mot allmänheten, mot kunder och arbetsgivare, mot kolleger, ...); miljö (yttre miljö, arbetsmiljö, ...).

Litteratur
Kursmaterial som tillhandahålls av institutionen.