Kursplan för läsåret 2002/2003
TILLÄMPAD ARTIFICIELL INTELLIGENSEDA132
Applied Artificial Intelligence

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4, F4. Kursansvarig: Universitetslektor Eric Astor, Eric.Astor@cs.lth.se. Förkunskapskrav: EDA025/ EDA026/ EDA027 Algoritmer och datastrukturer. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska inlämningsuppgifterna har fullgjorts. Webbsida: http://www.cs.lth.se. Övrigt: Kursen ges i samarbete med Datavetenskap, mat. nat. fak.

Mål
Att ge en introduktion till olika delområden inom artificiell intelligens och att orientera om grundläggande metoder inom dessa områden.

Innehåll
Heuristisk sökning. Spelprogrammering. Kunskapsbaserade system. Neurala nät. Genetiska algoritmer. Inlärning baserad på klassificering. Intelligenta agenter.

Litteratur
Russell S. och Norvig P.: Artificial Intelligence - A Modern Approach. Prentice Hall, 1995.