Kursplan för läsåret 2002/2003
FUNKTIONSPROGRAMMERINGEDA120
Functional Programming

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D3, E4, F4. Kursansvarig: Lennart Ohlsson, lennart.ohlsson@cs.lth.se. Förkunskapskrav: EDA025/EDA026/EDA027 Algoritmer och datastrukturer eller EDA020 Programmering 2. Prestationsbedömning: För betyg 3 krävs godkända inlämningsuppgifter. Högre betyg kan erhållas med skriftlig tentamen. Fullgjorda inlämningsuppgifter är krav för att få deltaga i tentamen. Webbsida: http://www.cs.lth.se.

Mål
Att ge kunskap och förståelse för principerna för funktionsprogrammering samt ge färdighet i att utnyttja dess möjligheter till att skriva välformulerade program.

Innehåll
Funktionsspråkens filosofi och möjligheter. Programspråket Haskell. Funktionella språkkonstruktioner och idiom. Högre ordningens funktioner. Lat evaluering och oändliga datastrukturer. Monader. Polymorfa typsystem och typklasser.

Litteratur
Webbaserat material. Rekommenderad referenslitteratur: Thompson, S: Haskell - The Craft of Functional Programming. 2nd edition. Addison-Wesley, 1999. ISBN 0-201-34275-8.