Kursplan för läsåret 2002/2003
NÄTVERKSPROGRAMMERINGEDA090
Network Programming

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: C1. Kursansvarig: Roger Henriksson, Roger.Henriksson@cs.lth.se. Förkunskapskrav: De obligatoriska momenten i EDA390 Programmering för C fullgjorda. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen krävs att laborationer och inlämningsuppgift är godkända. För godkänt betyg krävs dessutom projekt. Webbsida: http://www.cs.lth.se.

Mål
Kunskapsmål
Studenten ska ha kunskap om de programmeringstekniska problem som uppstår när datorer kommunicerar med varandra via ett nätverk, speciellt Internet, och lösningar till detta. Man ska känna till de vanligaste metoderna för meddelandesändning mellan datorer i ett nätverk samt hur dessa utnyttjas i nätverkslösningar p en högre abstraktionsnivå. Det ska finnas kunskap om olika vanliga mjukvaruarkitekturer för distribuerade system.
Färdighetsmål
Eftergenomgången kurs ska man kunna skriva datorprogram som kommunicerar med varandra över ett nätverk. Man ska kunna använda sig av de vanligaste standardprotokollen för att skicka meddelanden. Man ska kunna designa och implementera client/server-lösningar samt arbeta med webbmiljöer.
Attitydmål
Studenten ska ha fått perspektiv på hur nätverk kommer in som en delkomponent i datorsystem. Studenten ska se nätverk och de vanliga standardprotokollen för nätverkskommunikation som naturliga redskap vid design och implementation av mjukvarusystem.

Innehåll

Litteratur
Harold, Elliotte Rusty: Java Network Programming, 2nd Edition, O´Reilly & Associates, 2000. Kan komma att ändras.