Kursplan för läsåret 2002/2003
FORTSÄTTNINGSKURS I OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERINGEDA035
Object-oriented Programming, Second Course

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: K3, L3, M3. Kursansvarig: Roy Andersson, Roy.Andersson@cs.lth.se och Anna Axelsson, Anna.Axelsson@cs.lth.se. Förkunskapskrav: EDA501 Programmering. Prestationsbedömning: Betyget bestäms av tentamen och projektuppgift. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska kursmomenten har fullgjorts. Obligatoriska moment: Övningar 12 tim, en projektuppgift. Webbsida: http://www.cs.lth.se.

Mål
Att ge utökad kunskap om objektorienterad programmering och datastrukturer. Därtill att ge stärkta färdigheter i användning av programspråket Java och implementering av grafiska användargränssnitt.

Innehåll
Objektorienterad programutveckling. Ärvning. Datastrukturer. Grafiska användargränssnitt och applets.

Litteratur
Holm P.: Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur, 1999. Ytterligare litteratur ännu ej bestämd.