Kursplan för läsåret 2002/2003
ALGORITMER OCH DATASTRUKTUREREDA027
Algorithms and Data Structures

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: C2, D1. Valfri för: E2, F2, I3. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Eva Magnusson, Eva.Magnusson@cs.lth.se och universitetslektor Anders Dessmark, Anders.Dessmark@cs.lth.se. Förkunskapskrav: För D: de obligatoriska momenten i EDA015/EDA016 Programmering för D fullgjorda; för E, F, I: godkänt betyg i EDA011 Programmeringsteknik. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska övningarna och inlämningsuppgifterna har fullgjorts. Obligatoriska moment: datorövningar, två inlämningsuppgifter. Webbsida: http://www.cs.lth.se.

Mål
Att ge fördjupad kunskap om metoder och hjälpmedel för analys och utformning av lösningar av problem som kan behandlas på dator. Detta omfattar analys av algoritmer och programkomplexitet samt datastrukturer t ex listor, köer, stackar, träd och grafer. Vidare skall kursen ge förståelse för metoder för sökning och sortering.

Innehåll
Rekursion. Programkomplexitet. Analys av algoritmer. Grundläggande datastrukturer: listor, träd, grafer, mängder. Metoder för sökning och sortering.

Litteratur
Weiss M.A.: Data Structures & Problem Solving Using Java. Second Edition. Addison-Wesley 2001. Kan komma att ändras.