Kursplan för läsåret 2002/2003
ARKITEKTURTEORI BATE020
Theory of Architecture B

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Universitetslektor Tomas Wikström, Forskarassistent Cecilia Häggström, Doktorand Mattias Kärrholm, Universitetslektor Lars-Henrik Ståhl. Prestationsbedömning: Godkända uppsatser och oppositioner, godkänt deltagande i seminarier samt 80 % närvaro vid föreläsningarna. Övrigt: Kursen Arkitekturteori i basutbildningen B ges i årskurs 1 och 2 vartannat år och alternerar med Arkitekturteori i basutbildningen A. Kurs A ges jämna årtal och kurs B ojämna.

Mål
Kursens målsättning är att öka deltagarnas förmåga till kritisk reflektion om arkitekturfrågor. Detta sker främst genom att deltagarna tränas i att läsa, skriva och tala om arkitektur på ett teoretiskt medvetet och konstruktivt sätt. Avsikten är att studenterna ska tillägna sig begreppsliga redskap för att aktivt och kritiskt kunna ta del av aktuell debatt och vetenskaplig forskning. De ska också få övning i att på ett självständigt sätt uttrycka arkitektoniska resonemang i ord.

Innehåll
I kursen ingår en grundläggande orientering om centrala begrepp, traditioner och tankefigurer inom arkitekturteori, av betydelse för arkitektonisk analys såväl som för arkitektoniskt skapande. Deltagarna ges tillfälle att i seminarieform diskutera teorier och kunskapsproduktion som rör utformningens och yrkesutövningens betydelser. Arbete med uppsatser ger tillfälle att använda skrivande och läsande både för att bearbeta kunskapsfrågor och för att resonera kring arkitektonisk utformning.

Kursen består av föreläsningar, textseminarier, självstudier, uppsatsskrivande och uppsatsseminarier. Kursen Arkitekturteori i basutbildningen B omfattar två teman: Profession och designteori samt Arkitektoniska sammanhang. Varje tema består av föreläsningar och två textseminarier. Deltagarna ska också skriva en kortare uppsats, samt opponera på minst en uppsats. Uppsatsen ventileras och diskuteras under två uppsatsseminarier.

Litteratur
Den obligatoriska kurslitteraturen består av Adrian Fortys Words and Buildings samt Finn Wernes Den osynliga arkitekturen och omfattar totalt c:a 250 sidor. Därtill tillkommer kortare texter som delas ut under kursens gång.