Kursplan för läsåret 2002/2003
STADSUTVECKLING - STADSÅTERBRUKASB130
Urban Recycling - Urban Management

Antal poäng: 13. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Professor Johan Rådberg. Prestationsbedömning: För godkänt fordras närvaro vid obligatoriska workshops och föreläsningar samt godkända delinlämningar och slutinlämning.

Mål
Projektet behandlar stadsomvandlingsprocessen och arkitektens roll i denna process, med tillämpning på ett befintligt område som står under förändringstryck. Projektets skall ge kunskap om den komplexa problematiken i omvandlingsområden och träning i att hantera detta slag av projekt.

Innehåll
Uppgiften består i att utforma förslag till förnyelse och omvandling av ett ytterstadsområde som står inför förändring; (exempel: tidigare industri- eller hamnområde eller område med blandad verksamhet). I omvandlingsområden ställs ofta ekonomiska realiteter mot kulturhistoriska och miljömässiga målsättningar. Arkitekten måste i detta slags projekt ha god förmåga att analysera och värdera komplexa bebeyggelsemiljöer, liksom att se de inneboende utvecklingsmöjligheterna, och att hitta fram till kreativa synteser. Arkitekten måste också ha god kunskap om förnyelseprocessens olika steg, om de juridiska och ekonomiska förutsättningarna, och om de olika parter (byggare, finansiärer, politiker, kommunala tjänstemän etc) som deltar; vidare behövs insikt i de olika målkonflikter som aktualiseras och hur dessa kan hanteras. Alla dessa moment skall tas upp i projektet. Projektet indelas i olika etapper som fokuserar på olika faser i omvandlingsprocessen. I en inledande fas utarbetas olika idékoncept för hela området, därefter fokuseras olika delområden och delproblem. I den avslutande etappen skall ett sammanfattande förslag presenteras, ett spektrum av olika åtgärder, baserat på analys och program.

Workshops: Projektet skall innehålla 1 - 2 workshops under ledning av inbjudna arkitekter (projektledare) med stor erfarenhet av omvandlingsprojekt.

Litteratur
Meddelas senare.