Kursplan för läsåret 2002/2003
STRATEGIER FÖR DET NYA STADSLANDSKAPETASB120
The Sustainable City Region

Antal poäng: 13. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Professor Johan Rådberg. Prestationsbedömning: För godkänt fordras 80% närvaro vid obligatoriska workshops och föreläsningar samt godkända delinlämningar och slutinlämning.

Mål
Projektet skall ge kunskap om problematiken i “hållbar stadsutveckling” (“sustainable cities”) och träning i att åskådliggöra och värdera olika utvecklingsstrategier för ett långsiktigt hållbart stadslandskap.

Innehåll
Uppgiften består i att utveckla strategier för den långsiktiga bebyggelseutvecklingen i en region eller del av region med hänsyn till miljöanpassning, sociala och kulturhistoriska faktorer. Strategierna skall konkretiseras i projekt, som åskådliggörs i ritningar, modeller etc. Stor vikt läggs vid samspelet mellan bebyggelse, landskap och infrastruktur (noderna i transportnätet av vägar, järnvägar etc).

Projektet är indelat i flera etapper som vardera avslutas med delinlämning och kritik. Projektet inleds med en översiktlig analys av en regiondel (ex. någonstans i Öresundsregionen) som mynnar ut i en skiss till översiktligt program. I programmet diskuteras olika strategier för att uppnå en balanserad utveckling, minskad resursförbrukning, och långsiktig hållbarhet.

I följande etapper fokuserar man olika delområden, och arbetar fram utformningsförslag exempelvis: ett nytt/ombyggt stationsområde; en ny satellitstad/förort i anslutning till kollektivtrafiknätet eller omdaning av en externetablerad stormarknad till en komplett stadsdel etc. I den avslutande etappen presenteras de olika delförslagen, tillsammans med de bakomliggande analyser och förslag till strategier som utarbetades inledningsvis.

Workshops: Projektet skall innehålla 1 - 2 workshops under ledning av inbjudna arkitekter, planerare eller forskare med stor erfarenhet av problematiken i “hållbar stadsutveckling”.

Litteratur
Meddelas senare.