Kursplan för läsåret 2002/2003
NORDENS ARKITEKTURHISTORIAAHI052
History of Architecture in the Scandinavian Countries

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Universitetslektor Anna-Maria Blennow. Förkunskapskrav: AHI010 Arkitekturhistoria I och AHI020 Arkitekturhistoria II. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen på kurslitt. och närvaro vid minst 80% av undervisningstillfällena.

Mål
Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om de nordiska ländernas arkitekturhistoria från äldsta till nuvarande tid. Ett brett historiskt perspektiv anläggs, men "brytpunkter" och nyckelverk ägnas mera ingående analys, både i föreläsnings- och seminarieform. Tonvikten läggs på de senaste tre århundradena mot vilka också studieresan inriktas. I samband med resan besöks arkiv i Köpenhamn, Oslo, Helsingfors eller Stockholm för studium av originalritningar.

Innehåll
En fördjupning i Nordisk arkitekturhistoria från äldsta till moderna tider. Kursen inkluderar även en studieresa till någon av de nordiska huvudstäderna.

Litteratur
Marian C. Donelly: Architecture in the Scandinavian Countries, 1992 eller valda avsnitt ur: Tobias Faber: Dansk arkitektur, 1963, Claes Caldenby m.fl.: Att bygga ett land, 1900-talets svenska arkitektur, 1998, Sven Sandström m.fl.: Konsten i Sverige, 1974-1975, Nils Erik Wickberg: Byggnadskonst i Finland, 1959 och Norsk Arkitekturmuseums årsböcker.