Kursplan för läsåret 2002/2003
CLIOAHI041
CLIO

Antal poäng: 13. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Universitetslektor Anna-Maria Blennow, Universitetslektor Tomas Tägil. Förkunskapskrav: AHI010 Arkitekturhistoria I och AHI020 Arkitekturhistoria II. Prestationsbedömning: Prestationsbedömning: 80% närvaro vid undervisningstillfällena, godkända uppgifter. Övrigt: Maximalt deltagareantal 12.

Mål
Kursens mål är att träna den skriftliga analys- och framställningsförmågan, att analysera arkitektoniska verk tillsammans med ett källmaterial samt att fördjupa de arkitekturhistoriska och arkitekturteoretiska insikterna.

Innehåll
Projektet Clio ges med liknande mål men med olika innehåll varje år. Läsåret 2002/03 avser att behandla arkitekttävlingar i Norden. Kring ett antal valda arkitekttävlingar analyseras såväl tävlingsförslagets arkitektoniska intentioner som det färdiga resultatet. Även tävlingarnas förhållande till olika kontexter behandlas.

Studenterna ska i projektarbetet utarbeta egna skriftliga arbeten - några mindre och en längre text. Dessutom ingår övningar i att läsa och skriva, grafisk formgivning, textanalys, muntliga presentationer etc. De egna texterna diskuteras i seminarieform.

Litteratur
Litteraturlista utdelas vid kursstart