Kursplan för läsåret 2002/2003
TILLÄMPAD ESTETIK, VISUELLA METAMORFOSERAFO670
Applied Aesthetics, Visual Metamorphoses

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID3. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Maria Udriot. Förkunskapskrav: Tillämpad estetik, visuell kommunikation och Tillämpad estetik, visuella strukturer eller motsvarande. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. 80% närvaro vid föreläsningar och övningar.

Mål

Innehåll
Med hjälp av tidigare inhämtade kunskaper i visualiseringstekniker koncentreras arbetet mot dokumentation av den egna arbetsprocessen och projektarbetsgruppernas arbetsprocess.
Personlig portfölj skapas.

Litteratur
Obligatorisk kurslitteratur förekommer inte i kursen. Lista på referenslitteratur finns tillgänglig under kursens gång.