Kursplan för läsåret 2002/2003
TILLÄMPAD ESTETIK, VISUELL KOMMUNIKATIONAFO521
Applied Aesthetics, Visual Communication Ability

Antal poäng: 8. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID1. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Moa Haga. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs tio godkända övningsuppgifter samt närvaro vid minst 80% av föreläsningar, övningar och kritiktillfällen.

Mål
Syftet med kursen är att levandegöra och fördjupa insikterna om den visuella kommunikationens uttryck och om sinnesupplevelsernas betydelse för gestaltningen av rum och ting. Personlig erfarenhet skall utvecklas av det handgripliga experimentet som genererare av kreativ process. Förmågan till konstruktiv reflektion över estetisk kvalitet i egna och andras arbeten skall etableras. Studenten skall i sitt tänkande införliva kunskap om form och färg som betydelsebärande egenskaper i designkommunikationen. Dessutom skall tydligt inarbetas konstens kultur och den estetiska betraktelsen i samband med teknik och humanism.

Innehåll
Upplevelser kopplade till visualisering ges. Både två- och tredimensionell gestaltning ingår, liksom också form- och färgutvecklingar kopplade till metamorfoser. Teknik- och strategiexperiment utföres med tillhörande reflektioner. Bildkomposition och färgteori förmedlas. Fördjupningsstudier göres kring relationen människa - ting. Kommunikation kring estetisk kvalitet tränas. Ämnesöverskridande visuella experiment genomföres.

Litteratur
Obligatorisk kurslitteratur förekommer inte i kursen. Lista på referenslitteratur finns tillgänglig under kursens gång.