Kursplan för läsåret 2002/2003
KT - KREATIV TÄVLING II, TEORI OCH APPLICERINGAFO145
CC - Creative Competition II, Theory and Application

Antal poäng: 13. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Professor Abelardo Gonzalez, formlära, professor Lars Sentler, BKL. Rekommenderade förkunskaper: AFO090, AFO095 Tillämpad estetik Färg & Form 1A och 1B samt AFO021 Formlära II. Prestationsbedömning: Tentamen förekommer inte. I stället görs del- och slutbedömning utifrån resultaten av färdiga tävlingsförslag, deltagande i workshops, seminarier och föreläsningar för att förstärka teori och applicering i tävlingsarbetet samt skissarbete och modellunderlag. 80% närvaro krävs vid workshops, föreläsningar och seminarier. Övrigt: Begränsat antal platser: 25. Projektet ges vid behov på engelska.

Mål
Målsättningen med projektet är att applicera den kreativa och experimentella designmetod (som utvecklats vid de två projekten "Från Scenografi till Arkitektur" och "Konstruktion - Dekonstruktion - Rekonstruktion") på ett konkret förslag till en byggnad. Arkitekttävlingen används som medium för att överbrygga klyftan mellan den akademiska och den praktiska verksamheten.

Innehåll
Den principiella undervisningsmetodiken bygger på en serie av workshops, föreläsningar och seminarier (som har sin utgångspunkt i det specifika tävlingsprogrammet) vilka organiseras av gästprofessorer med högt internationellt anseende. Inbjudna gästprofessorer kommer att initiera intensiva och koncentrerade aktiviteter med fokus mot idéer och frågeställningar som debatteras vid de mest avancerade arkitektskolorna i världen idag.

Litteratur
Enligt de inbjudna gästprofessorerna.