Kursplan för läsåret 2002/2003
FRÅN SCENOGRAFI TILL ARKITEKTURAFO100
From Stage Design to Architecture

Antal poäng: 13. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Professor Abelardo Gonzalez. Förkunskapskrav: AFO090, AFO095 Tillämpad estetik Form & Färg 1A och 1B samt AFO021 Formlära 2 eller motsvarande kurser. Prestationsbedömning: Tentamen i vanlig mening förekommer inte, men för varje workshop krävs ett godkännande. I stället utgör resultaten av genomfört projekt, deltagande i workshops, seminarier och föreläsningar samt skissarbete och modellbyggande underlag för del- och slutbedömning. 80% närvaro krävs vid workshops, föreläsningar och seminarier. Övrigt: Projektet ges vid behov på engelska. Studenter rekommenderas att genomföra den valfria kursen "Möbler och Inredningar" parallellt med projektundervisningen.

Mål
Projektets huvudsakliga målsättning är att formulera en designprocess som tar sitt ursprung i en icke-arkitektonisk analogi, för att på detta sätt uppdatera arkitekturens relationer till form, funktion, rum, konstruktion, material samt sociala aspekter, arkitektoniska principer och stadsrummet.
Projektet är en intellektuell övning i både scenografi och arkitektur för att upptäcka de gemensamma grunderna för de båda disciplinerna. Teatern bearbetar perspektivet för att skapa en magisk atmosfär. Den inbjuder till en kreativ och stimulerande miljö och förser oss med nya utgångspunkter för utvecklingen av en icke-konventionell arkitektur. I teaterns fantastiska värld kan vi obehindrat experimentera med rumsliga förutsättningar och relationer. Denna process leder successivt mot mekanismer för ett laborerande av vitala arkitektoniska förslag.

Innehåll
"Från Scenografi till Arkitektur" är ett projekt om teori och experiment där vi förstärker den konstnärliga frigörelseprocessen inom den arkitektoniska disciplinen. Det intellektuella experimentet i teater och arkitektoniska rum är vår katalysator. Den principiella undervisningsmetodiken bygger på en serie av workshops vilka genomförs av inbjudna gästprofessorer av högsta internationella kvalitet. De inbjudna gästprofessorerna representerar verksamhetsområden som scenografer, ljustekniker, regissörer, kompositörer, koreografer, teoretiker, konstnärer och arkitekter.
Projektet är mycket krävande och studenterna förväntas hålla en seriös attityd till samtida arkitektur och design. Projektet kräver en total hängivelse gentemot varje workshop och de designexperiment som genomförs.

Litteratur
Enligt de inbjudna gästprofessorerna.