Kursplan för läsåret 2002/2003
MÖBLER OCH INREDNINGARAFO050
Furniture and Interior Design

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Professor Abelardo Gonzalez. Förkunskapskrav: AFO090, AFO095 Tillämpad estetik Form & Färg 1A och 1B samt Formlära 2. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs närvaro vid 80% av kurstillfällena samt godkänd övningsuppgift. Övrigt: Denna kurs samverkar med terminsprojektet "Från Scenografi till Arkitektur" (AFO100) som genomförs som valbart projekt (13 poäng) under höstterminen.

Mål
Målsättningen är att belysa gestaltningsprocessen för möbler och inredningar ur ett helhetsperspektiv; från design- och presentationsteknik för dialog med möbeltillverkare och industri, tillverkning av prototyp från skissmodeller till fullskalemodell (1:1) i autentiska material, principer för industriellt byggande, regler och lagar inom möbler och inredningar samt produktionsteknik och marknadsföring.

Innehåll
Kursen är en fördjupning i området möbel- och inredningsdesign. Fördjupningsarbetet behandlar samtida designteorier, nya ekologiska och teknologiska möjligheter i gestaltningsarbetet, nya material- och sammanfogningsmöjligheter, rumsliga komponenter samt historisk och samtida möbel- och inredningsdesign i Skandinavien.

Litteratur
Svenska Möbler 1890-1990, Signum, ej obligatorisk;
Nordiska träd och trädslag, Arkus, ej obligatorisk.