Kursplan för läsåret 2002/2003
ARKITEKTURTEORETISK ORIENTERINGAFO042
Theories of Architecture

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Universitetslektor Lars-Henrik Ståhl, formlära och Professor Finn Werne, byggnadsfunktionslära. Förkunskapskrav: AFO090, AFO095 Tillämpad estetik Form & Färg 1A och 1B samt AFO021 Formlära 2. Prestationsbedömning: Godkända uppsatser, godkänt deltagande i seminarier samt 80% närvaro vid föreläsningarna.

Mål
Kursens mål är att ge översiktlig kunskap inom området arkitekturteori samt en ökad färdighet i att teoretiskt behandla arkitektur.

Innehåll
Kursen ger en introduktion till olika arkitekturteorier med tonvikt vid sådana som har aktualitet idag och till några filosofiska teorier som bildar en relevant bakgrund till arkitekturteorin. Kursen tränar läsandet, tänkandet och skrivandet kring arkitektur.

Litteratur
Finn Werne: Arkitekturens ismer. Avdelningens kompendier.