Kursplan för läsåret 2002/2003
KONSTRUKTION - DEKONSTRUKTION - REKONSTRUKTIONAFO031
Construction - Deconstruction - Reconstruction

Antal poäng: 13. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Professor Abelardo Gonzalez. Förkunskapskrav: AFO090, AFO095 Tillämpad estetik Form & Färg 1A och 1B samt AFO021 Formlära 2. Prestationsbedömning: Tentamen i vanlig mening förekommer inte, men för varje workshop krävs ett godkännande. I stället utgörs resultaten av genomfört projekt, deltagande i workshops, seminarier och föreläsningar samt skissarbete och modellbyggande underlag för del- och slutbedömningar (kritikgenomgångar). 80% närvaro krävs vid samtliga aktiviteter. Övrigt: Projektet ges vid behov på engelska.

Mål
Projektet har som mål att genom ett experimentellt och teoretiskt arbete omplacera arkitekturen och inrikta den mot en funktion som aktiv och engagerande företeelse i samhällets utveckling. Arbetet rehabiliterar arkitekturkonsten som en positiv kraft i det sociala livet och visar på förmågan till både uppfostran och kommunikation.
Inbegripet i den klassiska perioden av modern arkitektur fanns tanken att arkitekturen borde vara en angenäm, även sensuell, upplevelse och händelser som härrör ifrån samtida experimentella projekt visar på en likartad inriktning tillsammans med målsättningen att generera nya levnads- och arbetssätt.

Innehåll
Syftet är att förmedla en experimentell arbetsmetod för kreativ design inom arkitektur och att formge dynamisk och upplevelserik arkitektur som har ett naturligt släktskap med stadens rum och med stadsmänniskans livspuls. Projektet innebär ett fördjupat studium av förhållandet form - konstruktiva material - funktion, och hur detta förhållande kan utnyttjas inom arkitektonisk design. Den principiella undervisningsmetodiken bygger på en serie av workshops vilka genomförs av inbjudna gästprofessorer av högsta internationella kvalitet.

Litteratur
Enligt de inbjudna gästprofessorerna.