Kursplan för läsåret 2002/2003
PROJEKTERINGSLEDNING FÖR ARKITEKTERADP140
Design Management for Architects

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Anders Ekholm. Förkunskapskrav: Andra årskursen vid arkitekturprogrammet. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro 80% vid föreläsningar samt godkända övnings- och seminarieuppgifter.

Mål
Kursens syfte är att ge kunskap om ledning och genomförande av projekteringen av ett byggnadsverk från programarbete till färdiga handlingar.

Innehåll
Byggnadsprojekteringens syfte är att med utgångspunkt från verksamhetens och samhällets krav utforma ett projekt, dvs en realiserbar modell av en byggd miljö. I projekteringen medverkar en mängd olika aktörer med skilda intressen, kunskaper och bakgrund. Att leda projekteringen innebär att samordna deltagande parter och upprätthålla en gemensam vision och ett engagemang för projektet. Projekteringsledaren måste ha kännedom om yttre förutsättningar i form av lagstiftning och regler, samt om innehåll, utbyte och dokumentation av de medverkandes arbete i projekteringens olika skeden. Bland ytterligare frågor som skall behandlas hör uppdragsavtal och ansvar, projekteringens tid- och resursplanering, handlingar i olika skeden, dokumenthantering med IT, arbetsledning, kvalitets- och miljöledning, projekteringsmöten, erfarenhetsåterföring från förvaltning, samt optimering av relationen kostnad –kvalitet vid val av tekniska system och material.

Kursen baseras på föreläsningar, övningar och egna studier. Övningarna knyts till projekteringen av en enkel tillbyggnad, t ex till en industribyggnad. Projekteringen genomförs i CAD-miljö. Kursdeltagarna bildar grupper som genomför en projekteringsprocess och då utarbetar ett strategiskt urval av de handlingar som förekommer under en projektering. Grupperna kan vara blandade av elever från både A- och V-programmen. Kursen utformas i samverkan med representanter för avd för Byggnadsekonomi.

Litteratur
Kurslitteratur är under utarbetande. Kurs- och övningsmaterial kommer att tillhandahållas i digital form.