Kursplan för läsåret 2002/2003
BYGGTEKNIK MED ARKITEKTURABV620
Housing Design

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: IBY1. Kursansvarig: Kerstin Barup, kerstin.barup@byggark.lth.se. Prestationsbedömning: Godkända projektarbeten, minst 80% närvaro vid föreläsningar och seminarier. Övrigt: Kursen är obligatorisk för Byggteknik med Arkitektur.

Mål
Kursen syftar till att ge studenterna en grundläggande orientering om byggnadsingenjörens arbetsfält och med särskild betoning av arbetets betydelse för arkitekturens form och tektonik. Kursen skall förmedla en introduktion av arkitekturens begrepp, sociala, miljöpsykologiska och kulturella värden. Vidare behandlas teknik och konstruktionsfrågor och dess betydelse för byggandets kvalitet. Teknikfrågorna samspel med estetik och byggnadsfunktion presenteras och exemplifieras liksom projekterings- byggprocessens olika faser.

Innehåll
Kursen ger en orientering om teknikens betydelse för byggande och arkitektur. En redogörelse för arkitekturen som kulturarv och de kulturhistoriska värderingsgrunderna utgör bakgrund för behandlingen av arkitekturgestaltningens delar och helhet. Projekteringsprocessens olika avsnitt såsom programarbete, projektering och byggskede genomgås och exemplifieras i svenskt och internationellt sammanhang. Särskilt studeras byggnadsingenjörens samverkan med arkitekter och hur detta arbete kan utveckla kvalitativa resultat i projekteringsarbetet. Estetikens och formgivningens samspel med byggteknologi betonas liksom byggandets krav på energi- och hushållningsfrågor. Relationen människa – miljö studeras i ett långsiktigt samhällsperspektiv.
Arkitektur kan betraktas som en estetisk organisation av den praktiska verkligheten. Förutsättningen för optimala resultat är att teknik och konstruktion berörs redan i tillblivelseprocessen. Föreläsningar och seminarier förmedlar kunskapsområdet bredd samt exempel. Genom integrerade övningar tydliggörs specifika sammanhang i ingenjörens arbete med arkitekturfrågor.
I sammanfattning är kursen i huvuddelar följande.
Arkitekturkvalitet, arbetsformer att undersöka och värdera arkitektoniska egenskaper. Arkitekturens kvaliteter exemplifieras med utgångspunkt i 1900-talet och samtida arkitektur. I avsnittet planeras en exkursion med seminariediskussioner i fält.
Miljöpsykologi, arkitekturens påverkan på våra upplevelser och vårt psykiska välbefinnande studeras och exemplifieras.
Formlära, behandlar gestaltningsaspekter och traditionella verktyg i formgivning av byggnadens delar och helhet. Formlärans påverkan av byggteknikens utveckling behandlas i ett tids- och samhällsperspektiv.
Byggprocessens inverkan på arkitekturen och dess kvaliteter behandlas med utgångspunkt i styrmedel och kontrollapparat. Exempel på behandling av teknologi- och arkitekturfrågor samt projekteringsmetodik i byggprocessens olika skeden berörs genom exempel.

Litteratur
Ching F: A Visual Dictionary of Architecture, van Nostrand Reinhold, New York 1995, ISBN 0-442-00904-6.
Cornell H: Rummet i arkitekturen, Norstedts, Stockholm 1996, ISBN 91-1-894132-X.