Kursplan för läsåret 2002/2003
ARKITEKTUR- OCH BYGGTEKNIKHISTORIAABV610
History of Architecture and Civil Engineering

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: IBY1. Kursansvarig: Kerstin Barup, kerstin.barup@byggark.lth.se. Prestationsbedömning: Godkända projektarbeten, minst 80% närvaro vid föreläsningar och seminarier. Övrigt: Kursen är obligatorisk för Byggteknik med Arkitektur.

Mål
Kursen ger en grundläggande orientering arkitekturens och bebyggelsemiljöns historiska utveckling med särskild betoning av samspelet mellan form och tektonik. Ämnet behandlas ur ett kulturarvsperspektiv med bebyggelsens bevarande och förnyelsefrågor. Traditionella byggteknik- och materialfrågor syftar till att skapa medvetenhet om förnyelsearbetets principer

Innehåll
Kursen behandlar den arkitekturens historiska utveckling genom fokusering på representativa ”highlights”. Dessa exempel behandlas med utgångspunkt i gestaltnings-, stil- och teknikaspekter. Byggnadernas material och hantverk studeras genom behandling av byggnadens olika delar. Byggnadsbeståndets förvaltning och förnyelse berörs liksom de tekniska principer som tillämpas i modern restaurering och förvaltning. Kursens tyngdpunkt vilar på utvecklingen av den europeiska arkitekturen, det svenska och skånsk/danska byggnadssätten. Såväl det offentliga byggandet, elitarkitekturen som det folkliga byggandet berörs. Byggteknikens utveckling och inverkan på arkitektonisk gestaltning studeras särskilt.
Bebyggelsevården presenterar byggnadsarvet dess bevarande och förnyelsefrågor. Kulturhistoriska värderingsgrunder studeras liksom den äldre bebyggelsens särskilda byggteknik. Principer för restaurering och förnyelse berörs genom exempel.
I en övningsuppgift behandlas byggnadsanalys med särskild betoning av byggteknikfrågor. Exkursion genomförs till arkitektoniska ”highlights” med seminariediskussioner inför dessa byggnadsobjekt.

Litteratur
Barup K et al: Hantverket i gamla hus, Stockholm 2000.
Waern R: Guide till Sveriges arkitektur - Byggnadskonst under 1000 år, Stockholm 2002.