Kursplan för läsåret 2002/2003
BYGGNADSHANTVERKET I RESTAURERING OCH OMBYGGNADABV010
Craftsmanship in Architectural Restoration and Conservation

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Universitetslektor Mats Edström. Prestationsbedömning: För betyget godkänd fordras 80% närvaro vid föreläsningar och laborationer samt godkänd övning och godkänd tentamen. Webbsida: http://www.bv.lth.se.

Mål
Denna kurs behandlar de traditionella byggnadshantverken i bl a natursten, tegel/puts, trä, målning, plåt och stuck samt deras tillämpningar i restaurerings- och förvaltningsprocessen. Målet är att förmedla sådan kunskap som kan nyttiggöras i undersökning och analys av befintliga byggnader/byggnadsdelar samt att i projekteringsarbete kunna föreskiva kvalitativt hantverksutförande i restaurering.

Innehåll
Iståndsättning, förvaltning och förnyelse av vårt arkitekturarv fordrar kunskap om de byggtekniker och -metoder som husen är byggda av. Nya byggnadsmaterial och byggprocesser under efterkrigstiden har drastiskt förändrat villkoren för traditionellt byggnadshantverk. Arkitekten blir därför ofta en garant för att kunna undersöka, föreskriva och kontrollera hantverkskvalitet i ombyggnad och restaurering.

Vårt samlade arkitekturarv omfattar byggnadsminnen och kyrkor men också ett stort antal byggnader och bebyggelsemiljöer av kulturhistoriskt- eller miljövärde som fordrar traditionellt byggnadshantverk.

Kursstrukturen utgår från en teoretisk del som omfattar föreläsningar, litteraturstudier och seminarier, en tillämpningsdel omfattande laborationer i medverkan av fackhantverkare samt studiebesök. I kursen ingår bl a följande avsnitt:

Litteratur
Kerstin Barup et al, Hantverket i gamla hus
Kenneth Croneland, Målarens manual, kurskompendium i Bebyggelsevård, LTH
Riksantikvarieämbetets handböcker i traditionella material/hantverk