Kursplan för läsåret 2002/2003
TEKNISK FÖRVALTNING; KOMFORT OCH DRIFTABK230
Technical Real Estate Management

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Extern valfri för: L4. Kursansvarig: Catarina Warfvinge. Förkunskapskrav: VFB112 Husbyggnadsteknik för L, ABK030 Installationsteknik för A, VBE067 Bygg- och fastighetsföretagens ekonomi. Prestationsbedömning: Godkända rapporter på projektuppgifter och deltagande i obligatoriska moment ger betyg 3. För högre betyg krävs därutöver granskning av rapport, muntlig redovisning och muntlig tentamen. Övrigt: Kursen ges under förutsättning av tillräckligt många deltagare.

Mål
Kursen ska ge kunskap i hur man genom en helhetssyn kan utforma energieffektiva, underhållseffektiva och funktionssäkra system av byggnad/installationer som ger bra inneklimat. Kunskapen ska kunna utnyttjas vid förvaltning av befintlig bebyggelse, vid beställning av ny- och tillbyggnad samt vid ändrad verksamhet i en byggnad.

Innehåll
Kursen ska ge färdighet i

Litteratur
Projektuppgifter, nödvändigt underlag och annat material ges ut av eller finns tillgångligt på institutionen.