Kursplan för läsåret 2002/2003
INSTALLATIONSTEKNIK FÖR LABK220
Building Services

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: L3. Kursansvarig: Catarina Warfvinge. Förkunskapskrav: Husbyggnadsteknik för L. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt obligatoriska övningsuppgifter och studiebesök. Slutbetyg fås efter godkänd tentamen samt fullgjorda övningsuppgifter och studiebesök.

Mål
De studerande skall efter genomgången kurs ha grundläggande kunskaper om inneklimatteknik, installationssystems utformning, ritningstolkning, hantering av driftstatistik och olika byggnaders energianvändning.

Innehåll
Efter avslutad kurs ska studenten känna till och kunna tillämpa olika komfortkrav och hälsokriterier för inomhusmiljön, veta hur ventilationssystem, värmesystem, vatten- och avloppssystem fungerar samt hur dessa utformas och dimensioneras. Dessutom ska studenten vilka komponenter som ingår i installationssystemen och hur dessa fungerar. Stor vikt läggs vid att studenten kan läsa och förstå installationsritningar. Kunna bearbeta driftstatistik och kunna bedöma rimligheten i energianvändningen i olika typer av byggnader.

Litteratur
Installationsteknik för A och L För driftstatistik!
Idéhandbok, NUTEK. Övningsmaterial till Installationsteknik för L.