Kursplan för läsåret 2002/2003
INSTALLATIONSTEKNIK FK FÖR VABK150
Building Services, Advanced Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Professor Lars Jensen. Förkunskapskrav: ABK140 Installationsteknik AK för V. Prestationsbedömning: Betyg från tentamen är slutbetyg. För att erhålla slutbetyg krävs dessutom godkända inlämningsuppgifter, laboration och studiebesök.

Mål
Målet med kursen är att ge fördjupad kunskap om inneklimat och installationssystem speciellt värme-, ventilations- och klimatiseringssystem i mer avancerade byggnader.

Innehåll
Målet är att teknologen ska fördjupa sin kunskap i val av och projektering av olika värme-, ventilations- och klimatiseringssystem med tillämpning på kontor och enklare produktionslokaler. Kursen ske ge kunskap om inneklimatteknik, funktion och konstruktion av enskilda systemkomponenter, hur systemen som helhet är uppbyggda, hur och i vilka kombinationer de olika systemen används och dess samverkan med byggnaden. Syftet är att skapa energieffektiva helhetslösningar. Olika injusteringsmetoder för installationstekniska system ingår liksom projektering av sprinkleranläggningar. Metoder för utförligare energi- och effektbehovsberäkningar för olika typer av byggnader ingår, liksom reglering och styrning av inomhusklimatet. Kursen ger dessutom kunskap om luftfördelning i lokaler vid olika ventilationstyper. Tillämpning av kursmomenten sker på en industribyggnad med kontorslokaler.

Litteratur
Kompendium i Installationsteknik FK för V. Avd f Installationsteknik.