Kursplan för läsåret 2002/2003
HUSBYGGNAD - FRAMTIDA SMÅHUSARKITEKTURABK131
Building Construction, Future Architecture of Small Building

Antal poäng: 13. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Lennart Welin, Energi och ByggnadsDesign. Förkunskapskrav: Byggnadsteknik, Bärverk samt Installationsteknik. Prestationsbedömning: De genomförda projektarbetenas kvalitet, innehåll och presentation, deltagande i seminarier och genomgångar utgör underlag för slutbedömning som sker genom ämnesföreträdare i projektens examinationsgrupper. Webbsida: http://www.ebd.lth.se.

Mål
Allsidig arkitektkunskap.

Innehåll
Målsättningen i projektet är att utforma småhus med särskild tonvikt på klimatanpassad design, energieffektivitet samt miljö- och komfortkrav. I projektet tillämpas och utvecklas kunskaper i byggnadsteknik samtidigt med den arkitektoniska gestaltningen.

Litteratur
Litteraturlista kan erhållas på institutionen.