Kursplan för läsåret 2002/2003
TREND OCH TRADITIONABF100
Trends and Traditions

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Professor Finn Werne. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs närvaro vid 80% av kurstillfällena, litteratur som redovisas vid seminarium samt en mindre uppsats.

Mål
Kursen syftar till att lyfta fram intressanta och mönsterbildande arkitekturprojekt från de senaste årtiondena och belysa dem ur ett brett kulturellt och tekniskt perspektiv.

Innehåll
Efterkrigstidens stadsbyggande och arkitektur granskas. Avsikten är att lyfta fram intressanta och mönsterbildande idéprojekt och exempel från den byggda verkligheten och sätta in dem i ett ideologiskt, kulturellt, samhälleligt och produktionstekniskt sammanhang.

Litteratur
Litteraturlista meddelas vid kursstart