Kursplan för läsåret 2002/2003
ARKITEKTURTEORETISK FÖRDJUPNINGABF090
Theories of Architecture, Advanced Course

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Professor Finn Werne. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs deltagande vid 80% av föreläsningar och seminarier samt väl genomförda uppgifter. Övrigt: Kursen ges i samarbete med Formlära.

Mål
Kursen syftar till att ge möjlighet att fördjupa de arkitekturteoretiska studierna inom ett självvalt område.

Innehåll
Kursen genomförs i huvudsak som seminarier kompletterade med självstudier, litteraturreferat och en kortare uppsats. Kursen riktar sig till alla arkitekturteoretiskt intresserade och lämpar sig särskilt för dem som vill utveckla sin förmåga att bedriva arkitekturkritik eller som i sitt examensarbete avser att behandla arkitekturteoretiska frågor.

Litteratur
Litteraturen väljes individuellt i samråd med examinatorn.