Kursplan för läsåret 2002/2003
ARKITEKTUR, TID OCH RUMABF081
Architecture, Time and Space

Antal poäng: 13. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Professor Finn Werne. Förkunskapskrav: Genomgången godkänd basutbildning. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs väl genomfört projekt samt aktivt deltagande i kritiktillfällen, föreläsningar, seminarier, övningar och studieresor.

Mål
Projektet syftar till att uppöva förståelsen av staden och arkitekturen i vidaste bemärkelse som produkt av en historisk, komplex och dynamisk process som utspelare sig i lokala och globala sammanhang.

Innehåll
Projektet arbetar med tre teman: den historiska dimensionen, lokala och globala sammanhang och förebildernas betydelse för arkitektkunskapens och den personliga repertoaren. I projektet tränas förmågan att gestalta rum som bidrag till den historiska processen och som ingående i lokala och globala sammanhang. I projektet avser vi att med utgångspunkt från seminarier, före- läsningar, förebildsstudier och studieresor pröva arkitektur- teoretiska ansatserna, inom de tre tematiska områdena, i upp- giften att gestalta en byggnad eller ett urbant rum. Med utgångs- punkt från en plats föreslår studenterna ett arkitektoniskt tillägg till en urban bebyggelse utifrån ett eget program. Studenterna gör individuella tolkningar av hur de lokala sammanhangen skall hanteras i en global kultur och redovisar slutligen också vilken betydelse studierna av förebilder och historiska exempel haft för det presenterade projektet. I projektet ingår studieresor.

Litteratur
Frampton, K, (1980)1992, Modern architecture-a critical history, Thames and Hudson
Frampton, K, 1991, Reflections on the Autonomy of Architecture: A Critique of the Contemporary Production, i: Out of Site - A Social Criticism of Architecture, Ed. by Ghirardo, D, Bay Press Seattle, 1991
Grillner, K, 1994, "Från postmodernism till kritisk regionalism - En längtan efter meningsbärande arkitektur?" i: Nordisk arkitekturforskning 1994:1
Kolb, D, 1990, Postmodern Sophistications - Philosophy, Architecture, and Tradition, The University of Chicago Press, Chicago &London
Werne, F, 1997, Tolv hus - byggnadsskick och tradition på den svenska landsbygden, Byggförlaget, Stockholm
Werne, F, 1997, Arkitekturens ismer, Arkus, Stockholm
Werne, F, 1987, Den osynliga arkitekturen, Vinga Press förlag, Göteborg
Därutöver ett antal artiklar om kritisk regionlistisk arkitektur samt artiklar som väljs av de olika projektdeltagarna och som presenterar olika arkitekter och deras verk.