Kursplan för läsåret 2002/2003
ARKITEKTUR FÖR INGENJÖRERABF061
Architecture for Engineers

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: IBY2, V3. Kursansvarig: Universitetslektor Elisabeth Hornyanszky-Dalholm. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro 80%, godkänd uppsats och godkända övningsuppgifter. Webbsida: http://www.byggfunk.lth.se. Övrigt: Under 2002/03 ges kursen både för IB2 och IB3.

Mål
Kursens syfte är att ge ingenjörer en orientering i arkitekters kunskapsområde och arbetssätt.

Innehåll
Arkitekters skissmetodik och deras utgångspunkter vid programskrivning, projektering och byggande behandlas. I föreläsningar, seminarier och övningar presenteras och analyseras de kvaliteter som arkitekter försöker uppnå i byggnader. Övningsuppgifterna behandlar den gestaltningsmässiga och brukarrelaterade delen av program- och skissarbetet. En av uppgifterna är att rita en bostad som friliggande hus eller radhus. Huset presenteras i ritningar och modell.

Litteratur
Fastställes senast en månad före kursstart.