Kursplan för läsåret 2002/2003
FORSKNINGSMETODIK I INDUSTRIDESIGNAAU230
Research Methodology

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: ID5. Kursansvarig: Universitetslektor Maria Nyström. Rekommenderade förkunskaper: Åk 4, industridesign, eller motsvarande. Prestationsbedömning: För godkänt krävs minst 80% närvaro på föreläsningar (motsv), godkänd uppsats (innehåll och försvar), samt godkänd opposition på medstudents uppsats. Webbsida: http://www.ark3.lth.se.

Mål
Kursen syftar till att ge översiktlig kunskap om forskning/forskningsmetodik i allmänhet och om hur forskningsmetoder kan användas inom industridesign.

Kursen syftar vidare till att ge grundläggande färdigheter att utnyttja vetenskapliga metoder och begrepp, samt förmåga att genomföra och kommunicera ett systematiskt, mindre utredning/utvecklingsarbete.

Kursen ska förmedla attityden att vetenskap, forskning och utvecklingsarbete är naturliga och självklara verktyg inom industridesign, som kompletterar och förstärker andra aspekter inom designprocessen.

Innehåll
Kursen ska behandla skillnader och likheter mellan vetenskaplig grundforskning, tillämpad forskning, utvecklingsarbete (konstnärligt/tekniskt) samt kvalificerad utredning och andra besläktade former. Några centrala paradigmer och deras metoder kommer att behandlas inom främst naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.

Särskilt kommer den aktuella diskussionen om konstnärligt utvecklingsarbete och designforskning att behandlas med tonvikt på produkter, processer och system. Vikt kommer även att läggas vid metoder och begrepp inom andra forskningsområden som ligger nära industridesign, såsom systemanalys och utvärderingsforskning (ex-post).

Inom kursen kommer företrädare för olika synsätt att leda seminarier, där representativa avhandlingar/böcker analyseras.

Kursen kommer även att behandla stegen i forskningsprocessen, hantering av referenser och begrepp, forskningsetiska frågor, etc. samt tekniker för effektiv kommunikation av forskningens resultat.

Inom kursen ingår att genomföra och redovisa (skriftlig uppsats, muntligt försvar) en mindre, forskningsliknande uppgift, primärt i anslutning till projekt som studenten genomfört.

Litteratur
Delar av följande/utdrag:
Andersson, Sten Positivism kontra hermeneutik, Korpen 1979
Bernsen, Jens The Design before the Design, Kunstakademiet, Köpenhamn
Carlsson, B: Grundläggande forskningsmetodik. Stockholm: Almqvist & Wiksell 1986 (utdr.)
de Certeau, M. Practice of Éveryday Life. (utdr.)
Hemlin, B. Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga... Stockholm: AB Esper 1997 (utdr.)
Lawson, Bryan How Designers Think – the design process demystified, Butterworth 1990
Lundequist, J. Design och produktutveckling, metoder och begrepp. Studentlitteratur 1995
Mårtensson, B., Nilstun, T. Praktisk vetenskapsteori - Oumbärlig handbok för alla forskare. BVN 1987:5. Stockholm: BFR 1987
Nyström, M: Focus – Kitchen Design, LTH 1994
Reuterswärd, L. A Building is not a Bus, LTH 1984
Reuterswärd, L: Om vetenskap och forskning - handledning till ark III:s doktorander. PM 96 09 09. LTH/ark III 1996
Sollbe, B. (red.) Vishets frukter. Gävle: SIB 1986, sid.60 - 67
von Wright, Georg Vetenskapen och förnuftet, Månpocket 1986
Yin, Robert K. Case Study Research – Design and Methods, Sage 1994